Satélites


Anik G1 Banda C;
Telesat T14 R Banda Ku
Telesat T12 V Banda Ku
Telesat T19 V Banda Ku
Beam Regional
Spots 01 a 05
SGDC Banda Ka